REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KLUBU DZIECIĘCEGO TELESFOREK

I. PODSTAWA DZIAŁANIA

Klub Dziecięcy  Telesforek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z póżn.zm., zwanej dalej „Ustawą”;
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 4. statutu Klubu Dziecięcego;
 5. postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego;

II. PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Klub dziecięcy prowadzony  jest w formie działalności gospodarczej przez firmę  Konsensus – Mediacje, Terapia, Edukacja -Justyna Wysocka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 12.
 2. Siedziba Klubu Dziecięcego  mieści się w Chorzowie przy ul. Kościuszki 52.
 3. Klub Dziecięcy  wpisany został do Rejestru Żłobków i klubów dziecięcych działających  w Chorzowie, prowadzonego przez Prezydenta Miasta  pod nr 11949/Z   z dnia 13.07.2018 r.

III. ORGANIZACJA

 1. Klub Dziecięcy  przyjmuje Dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Opieka nad Dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym Dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym  - 4 rok życia.
 2. Klub Dziecięcy  jest czynny przez cały rok w godzinach od 6:30 do 16:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani są  do przyprowadzenia Dziecka  do godz. 9.00. Dziecko powinno opuścić placówkę do godziny 16:30. 
 3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania Dziecka osobiście bądź przez upoważnioną rodziców/opiekunów prawnych osobę. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby, które zostały upoważnione do odebrania Dziecka z Klubu, przejmują prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonego ich opiece Dziecka. Odbierać Dzieci  mogą tylko osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie, legitymujące się dowodem tożsamości. 
 4. Ograniczenie kontaktu jednego z rodziców/opiekunów prawnych z Dzieckiem bądź nie wydanie Dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu, Klub Dziecięcy może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego. 
 5. W przypadku spóźnienia po odbiór Dziecka , od rodziców/opiekunów prawnych pobierana będzie kwota 20 zł za każde rozpoczęte 30 min., dodatkowej pracy opiekunki. Kwota ta będzie doliczona do odpłatności za pobyt w Klubie  w kolejnym miesiącu.
 6. W przypadku nieodebrania Dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę przez niego upoważnioną do godziny 16:30 i niemożliwość skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym, osoba kierująca Klubem   powiadamia komisariat policji. 
 7. Klub Dziecięcy  odmówi wydania Dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej Dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne. W takich przypadkach personel  ma obowiązek zatrzymać Dziecko  do czasu wyjaśnienia sprawy. 
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego Dziecka  do Klubu Dziecięcego.
 9. W czasie pobytu Dziecka w Klubie, w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez Dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania samego Dziecka oraz innych Dzieci w Klubie (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) Opiekun ma obowiązek powiadomic  Rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowac osobę kierującą Klubem o stanie zdrowia.  
 10. Po otrzymaniu od opiekunki lub osoby kierującej Klubem informacji o stanie zdrowia Dziecka, Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania Dziecka ze Klubu, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 11. W razie zagrożenia zdrowia lub życia Dziecka osoba kierująca Klubem wzywa pogotowie ratunkowe i bezzwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna prawnego.
 12. W Klubie Dziecięcym nie podaje się Dzieciom żadnych leków.   
 13. Zajęcia dydaktyczne w Klubie odbywają się pomiędzy godziną 10:00 do 10:30. Zajęcia ze specjalistami odbywają się w wyznaczone dni w godzinach 10:00 do 11:00
 14. Czas trwania zajęć dydaktycznych w Klubie Dziecięcym dostosowany jest do możliwości rozwojowych Dziecka. W czasie trwania roku Klub Dziecięcy może modyfikować ofertę edukacyjną, jeżeli jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami.
 15. Klub Dziecięcy jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, I i II dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia. Klub Dziecięcy zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych, pojedynczych dni wolnych (tzw. długie weekendy) w danym roku, w których Klub będzie nieczynny. 
 16. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia w Klubie mogą zostać odwołane w sposób zapowiedziany lub nagły, jeśli z przyczyn niezależnych od Klubu nie można zapewnić Dzieciom właściwych warunków pobytu, w szczególności dotyczy to braku bieżącej wody lub energii elektrycznej.
 17. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Opiekunów. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości Rodziców/opiekunów prawnych na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Klubie. Osoba kierująca Klubem może zmienić organizację dnia, jeśli jest to uzasadnione (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości, choroba osoby prowadzącej zajęcia).
 18. W trosce o zachowanie higieny Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zdejmowania obuwia przed wejściem na sale.
 19. Na Rodzicach/opiekunach prawnych spoczywa obowiązek przestrzegania obowiązującego statutu i regulaminu Klubu Dziecięcego oraz stosowania się do ogłoszonych przez osobę kierującą Klubem komunikatów.
 20. Informacje mogą być przekazywane:
  •    ustnie: na zebraniach  lub telefoniczne
  •    elektroniczne: e-mail, strona internetowa żłobka, strona FB
 21. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu – Rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal w trakcie podawania posiłków oraz do kuchni.
 22. Firma cateringowa przygotowuje tygodniowy jadłospis który wywieszany jest na tablicy informacyjnej.

IV ZASADY DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. Za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym rodzice, z którymi została zawarta umowa, uiszczają miesięczną opłatę stałą, na którą składają się koszty związane z pobytem i   wyżywieniem dziecka.  Wysokość opłaty stałej reguluje umowa świadczenia usług zawarta z rodzicami / opiekunami prawnymi.
 2. Opłata stała nie podlega zwrotowi. 
 3. Opłata za pobyt dziecka w Klubie  pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 
 4. Dodatkowo w Klubie Dziecięcym  uiszczana jest jednorazowa opłata wpisowa, której wysokość jest określana na każdy rok. Opłata ta zostaje przekazana na zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego , środków higienicznych oraz  opłaty  ubezpieczenia.
  5.W przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych z usług placówki, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

V. DOFINANSOWANIA  do FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Klub Dziecięcy Telesforek korzysta :

 • z dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550 zł miesięcznie przypadającej na każde dziecko, korzystające z opieki w Klubie
 • z dofinansowania z Programu Maluch plus 2020 w kwocie 135 zł./dziecko

Comiesięczne opłaty ponoszone przez rodziców/opiekunów prawnych, uwzgledniaja  w/wym. koszty.

VI. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI do KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chorzowa i zamieszkałe poza jego terenem.
2. Zapisy do Klubu Dziecięcego prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
3. Dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego będą przyjmowane na kolejny rok  automatycznie na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Klubie Dziecięcym 
i opłacie kwoty 200 zł wpisowego. 
4. Naboru dzieci do Klubu Dziecięcego dokonuje osoba kierująca  placówką.
5. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu Dziecięcego przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 
5.1 z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 
5.2 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
6. W przyjmowaniu dzieci na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące  kryteria: 
6.1 dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie Miasta Chorzowa, 
6.2 dzieci z ciąży mnogiej, 
6.3 dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Klubu Dziecięcego.
7. Dzieci nieprzyjęte do Klubu Dziecięcego z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie. 
9. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Klubu Dziecięcego zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie. 
10. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego jest wypełnienie  zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisanie Umowy o świadczeniu usług przez Klub Dziecięcy oraz  wpłata wpisowego ustalonego w umowie.
11. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez osobę kierującą   Klubem Dziecięcym  w szczególności, gdy: 
-  rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Klubie Dziecięcym statutu
i obowiązującego w placówce regulaminu; 
- rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci; 
-  dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
- dziecko jest nieobecne nieprzerwanie przez okres 1 miesiąca
- umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Klubu Dziecięcego doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują procedury wewnętrzne żłobka lub indywidualne ustalenia pomiędzy osoba kierującą Klubem Dziecięcym, a Rodzicami/opiekunami prawnymi.
 2. Dane kontaktowe Klubu Dziecięcego
  Klub Dziecięcy Telesforek
  41-500 Chorzów ul. Kościuszki 52
  email: telesforek.chorzow@gmail.com
  tel. 660 535 656
  www.telesforek.pl

 

>> STATUT Klubu Dziecięcego Telesforek<<