Opłaty obowiązujące  w Klubie dziecięcym Telesforek uwzględniają dofinansowanie z UM , dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie 

Jednorazowa opłata wpisowa - 500,00 zł. 

Opłata za pobyt w Klubie  
-  950,00 zł./mies. - Wrzesień - Grudzień 2023r
- 1150,00 zł./mies od Stycznia 2024r

Opłata nie obejmuje dofinansowania z Programu 400 plus oraz  Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. 

Uśredniona opłata za wyżywienie - 300,00  zł/mies., od Stycznia 2024r  - 350,00 zł./mies 

Klub Dziecięcy Telesforek  korzysta z  dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 300,00 zł./mies

Koszt zajęć dodatkowych oraz  pomocy dydaktycznych  pokrywany jest ze środków własnych Klubu oraz ze środków , które Klub pozyskuje w drodze konkursu w zakresie  funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi
do lat 3.
Koszt ten nie obciąża budżetu rodziców.
 

Świadczenia związane z pobytem dziecka obejmują :

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych w wymiarze 
 do 10 godzin/dziennie
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć   
zabawowych z elementami edukacji,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku, uwzgledniających 
 rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
- prowadzenie zajęć specjalistycznych pod kierunkiem trenera danej dziedziny

 


Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
42 1050 1243 1000 0097 1113 2572

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w klubie:

        Karnet - 10 godzin  -  300 zł.
        Karnet - 20 godzin  -  500 zł.
        Karnet - 30 godzin   - 800 zł.
        Karnet - 50 godzin  -  900 zł.

W opłatach za karnet ujęta jest opłata za wyżywienie.

Serdeczne zapraszamy